Spis treści
Wyniki przetargów
Strona 2
Strona 3
Poprzednie
Wszystkie strony

 

Przysucha dn. 14.12.2012 r.

 

Publiczne Gimnazjum

im. św. Stanisława Kostki w Przysusze

26-400 Przysucha

ul. Warszawska 45

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 05.12.2012 r. na:

„ Zakup, dostawę  i wyładunek lekkiego oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze”

Nr sprawy: P.G. 343 – 1/2012

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Przysusze informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 5 grudnia 2012 r. na wykonanie zadania jak wyżej, Komisja Przetargowa wybrała ofertę złożoną przez firmę:

 

- MARROM-ENERGIA Sp. z o.o.

Dobrut 18 c

26-505 Orońsko

- wartość zamówienia brutto – 140 800,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Firma MARROM-ENERGIA Sp. z o.o. zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów wg punktowej oceny ofert zawartej w p. XIV  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – podstawa prawna : art. 91 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Zbiorcze zestawienie ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


 

 

Wybrany wykonawca, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Adresaci niniejszego pisma zobowiązani są do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na nr faksu:  48 6750151

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Adam Pałgan