WIZJA SZKOŁY

 

 

            „ Organizacji życia ludzkiego wedle wielorakich możliwości pracy powinien odpowiadać właściwy system wykształcenia i wychowania, który przede wszystkim ma na celu rozwój dojrzałego człowieczeństwa, ale także odpowiednie przygotowanie do zajęcia z pożytkiem właściwego miejsca przy wielkim i społecznie zróżnicowanym warsztacie pracy.”

                        Jan Paweł II „ Laborem exerceus”

 

 

Absolwent naszego gimnazjum jest:

 

1)     ODPOWIEDZIALNY I OBOWIĄZKOWY

-          zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami rodziny, szkoły, społeczeństwa,

-          przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji,

-          nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie,

-          unika zagrożeń cywilizacyjnych,

-          rzetelnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i środowiska, realizuje wspólne zadania,

-          aktywnie korzysta z przysługujących mu praw i świadomie wypełnia obowiązki.

 

2)     OTWARTY, SAMODZIELNY I ZARADNY

-          jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,

-          umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów,

-          samodzielnie stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje,

-          potrafi zastosować w życiu technologię informacyjną,

-          jest przygotowany do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

3)     UCZCIWY, PRAWY, PRAWDOMÓWNY

-          w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć,

-          jest lojalny wobec osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności,

-          potrafi  trafnie rozróżnić osoby godne i niegodne zaufania.

 

4)     KULTURALNY, TAKTOWNY, SZANUJĄCY INNYCH

-          cechuje go takt i kultura osobista,

-          ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji

       i odmienności kulturowej i religijnej ludzi,

-          potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury oraz wyrażać szacunek do tradycji, symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych,

-          umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych

       i niejednoznacznych,

-          potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron.

 

5)     KRYTYCZNY WOBEC SIEBIE I INNYCH

-          ma świadomość różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność,

-          potrafi odnieść zachowanie własne i cudze do znanego mu i szanowanego systemu wartości naszego kręgu kulturowego,

-          nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną.

 

6)     JEST POLAKIEM, EUROPEJCZYKIEM

-          szanuje tradycje szkoły, środowiska,

-          jest obywatelem „ Małej i Wielkiej Ojczyzny”,

-          zdobył wiedzę do pełnienia ważnych ról społecznych,

-          jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie europejskim

      (zna języki obce).